6/2/2020
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
رابطه معنادار بین بازی‌های رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله
در قالب یک مقاله بررسی شد؛

رابطه معنادار بین بازی‌های رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله

نتایج یک پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.

اعتمادآنلاین| مریم رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در پایان‌نامه خود به «بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان (مطالعه موردی ایران و اسپانیا) » پرداخت. 

 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و تقویت مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان دو کشور ایران و اسپانیا است.

 

روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است.

 

در این تحقیق تمام دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشگاه مالاگای اسپانیا بررسی و از بین آن‌ها به صورت نمونه‌گیری هدفمند کسانی انتخاب شدند که در طول دوران تحصیل خود حداقل یک بار بازی رایانه‌ای انجام داده‌اند.

 

در این پژوهش تعداد 180 از دانشگاه اصفهان و 63 نفر از دانشگاه مالاگای اسپانیا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 

ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه محقق ساخته (جهت گردآوری اطلاعات پیرامون بازی‌های رایانه‌ای) با پایایی و روایی تایید شده توسط متخصصان تکنولوژی آموزشی و پرسشنامه استاندارد مهارت حل مساله هپنر و پترسون (1982) انتخاب شد.

 

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.

 

یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و مهارت‌های حل مساله در بین دانشجویان دو کشور ایران و اسپانیا رابطه معناداری وجود دارد و از میان مولفه‌های مهارت حل مساله، بین استفاده از بازی رایانه‌ای و

اعتماد به حل مساله و سبک گرایش اجتناب در بین دانشجویان دو کشور رابطه معناداری وجود ندارد.

 

این مقاله با راهنمایی نگین برات دستجردی در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» ارائه شد.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها